هیئت های مذهبی یا سیاسی؟!

۱. بهگمانبرخی، «سیاستماعیندیانتماست...» یعنیمعیاردیانتوآدمیت،سیاستاست. اگرکسیباآنچهماحقمیدانیم،همسوییسیاسیداشت،دیانتِاونیزمعتبروپذیرفتهاستواگراینهمسوییمفقودبود،اوفاقددیانتواعتمادناپذیروتحملناپذیراست! البتههیچکساینباوررابهزباننمیآورد؛ولیدرعملعدهایاینگونهاند؛بهعبارتدیگربرخی

/ 1 نظر / 6 بازدید
عطا

سلام. استفاده کردیم منتظر مطالب بعدی هستیم.